Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Generator wniosków

opublikowano: pt, 2014-02-21 11:50, admin

Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Wniosek skierowany do
Imiona i nazwiska wnioskodawców / nazwa wnioskodawcy
Adres
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail)
OPIS ZADANIA

ze wskazaniem odpowiednio:

  1. wkładu pracy społecznej wnioskodawcy (w tym liczby "osobogodzin") *
    [można tu dołączyć pisemne oświadczenia mieszkańców potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania]
  2. wkładu rzeczowego wnioskodawcy,
  3. wkładu finansowego wnioskodawcy
*Należy podać liczbę "osobogodzin", czyli sumę godzin, które przepracują wszystkie zaangażowane osoby w ramach inicjatywy. Wartość godziny pracy społecznej należy określić w odniesieniu do ceny rynkowej za pracę o porównywalnym charakterze (np. szacowana wartość tej pracy będzie inna w przypadku prostych prac fizycznych, inna zaś w przypadku zadań wymagających umiejętności eksperckich).
SZACOWANE ZAANGAŻOWANIE RZECZOWE I/LUB FINANSOWE M.ST. WARSZAWY
SZACOWANY CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA*
*Wartość zadania rozumiana jest jako suma wartości całego wkładu (finansowego oraz wartości wkładu rzeczowego i osobowego) wszystkich partnerów w ramach zadania.
OPIS STANU PRZYGOTOWANIA LUB REALIZACJI ZADANIA
(np. czy zadanie wymaga prac wstępnych, czy przygotowane zostały jakieś projekty lub dokumenty, czy powstał jakiś plan, czy zrobiono rozeznanie rynkowe, czy dokonano wstępnych uzgodnień, czy podjęte zostały jakieś prace przygotowawcze itp.)
ZNACZENIE ZADANIA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
(w tym opis kto może skorzystać na realizacji danego działania oraz próba oszacowania liczby tych osób, opis dlaczego zadanie jest ważne dla mieszkańców itp.) Można tu dołączyć podpisy osób popierających daną inicjatywę, choć nie będących bezpośrednimi wnioskodawcami.
Sugerowany termin realizacji zadania
Załączniki