Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Zapytanie ofertowe dot. badania ewaluacyjnego + INFORMACJA O WYBORZE...

opublikowano: 2017-11-06 16:03, zwlodarczyk

Zapytanie ofertowe dot. badania ewaluacyjnego + INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi:

Badanie ewaluacyjne realizacji trzech procesów projektowych włączających i angażujących mieszkańców w tworzenie koncepcji zagospodarowania skweru wraz z moderacją spotkań zespołu eksperckiego.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
Celem Projektu jest wypracowanie modelu przeprowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązania problemów w zakresie ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy o przyznaniu dotacji, zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a m.st. Warszawą.

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w ramach Projektu odpowiedzialne jest za opracowanie modelu angażowania mieszkańców w podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznych.
Model zostanie opracowany w oparciu o pracę zespołu eksperckiego, dotychczasowe doświadczenia m. st. Warszawy włączania mieszkańców we współprojektowanie oraz trzy procesy projektowe dotyczące zagospodarowania trzech przestrzeni miejskich na obszarze rewitalizacji. Pozwoli to na weryfikowanie i testowanie różnych rozwiązań. Każdy z trzech procesów będzie ewaluowany,
a wnioski z ewaluacji przyczynią się do ulepszenia kolejnych procesów.
Efektem końcowym prac będzie opracowanie modelu, który może służyć innym jednostkom samorządu terytorialnego w przeprowadzaniu podobnych procesów dotyczących kształtowania przestrzeni publicznych. Zakładamy, że model powinien być uniwersalny, nie wymagający bogatego zaplecza eksperckiego i możliwy do zastosowania również w mniejszych miastach. Zastosowanie modelu nie powinno podnosić też znacząco kosztów całej inwestycji. Kluczowe dla opracowywanego modelu jest to, aby proces projektowania przestrzeni był tak prowadzony, aby mieszkańcy czuli się zaangażowani i mieli wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu a projektanci mieli przestrzeń do twórczej pracy.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (kod CPV 80000000-4  Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego trzech procesów włączających i angażujących mieszkańców w tworzenie koncepcji zagospodarowania skwerów we współpracy z projektantami;
2. Moderowanie spotkań zespołu eksperckiego;
3. Przygotowanie i zaprezentowanie raportów cząstkowych zespołowi eksperckiemu wraz z rekomendacjami;
4. Przygotowanie oraz prezentacja zespołowi eksperckiemu raportu końcowego wraz z rekomendacjami.

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać, podpisany przez osoby uprawnione, Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2. Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adresy mailowe dwóch osób prowadzących postępowanie: sbobrowski@um.warszawa.pl i ext.amarkuszewski@um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2017 r. do godziny 10:00.

UWAGA: Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Informacja o wyborze wykonawcy w załączniku.

 

Pliki do ściągnięcia

  1. (plik: skan Informacja o wyborze.pdf, rozmiar pliku: 252.8 KB)
  2. (plik: zapytanie_ofertowe_6.11.17.pdf, rozmiar pliku: 5122.3 KB)
  3. (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_6.11.17.docx, rozmiar pliku: 100.9 KB)
  4. (plik: zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_ewaluacja_6.11.17.docx, rozmiar pliku: 122.9 KB)