Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

ROZEZNANIE RYNKU: Szukamy wykonawcy ewaluacji 3 domów sąsiedzkich

opublikowano: 2016-08-24 10:27, zwlodarczyk

 

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy planuje zlecić przeprowadzenie badania ewaluacyjnego (ewaluacja zewnętrzna) dotyczącego funkcjonowania trzech domów sąsiedzkich (miejsc aktywności lokalnej):

 • 3 pokoje z kuchnią (Białołęka)
 • Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców (Mokotów)
 • Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie”, tzw. Tarczyńska (Ochota)

TERMIN NADSYŁANIA OFERT: 4 września 2016 r. godz. 22.00

 

Pełna treść rozeznania rynku TU oraz w załączniku.

 

Miejsca aktywności lokalnej (MAL) to miejsca różnego typu, które realizują ideę otwartości na społeczność lokalną - sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Funkcje miejsc aktywności lokalnej mogą pełnić: instytucje publiczne, np. biblioteki, domy kultury, szkoły, ośrodki pomocy społecznej; lokalni przedsiębiorcy, np. klubokawiarnie, kawiarnie, sklepy,  prywatne teatry; organizacje pozarządowe (NGO), np. lokale przez nie wynajmowane. MAL to sposób działania, idea, sygnał że miejsce może być otwarte na mieszkańców i ich inicjatywy.

Ideę MAL najpełniej realizują domy sąsiedzkie, których głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. Domy sąsiedzkie to konkretne ogólnodostępne miejsca, w których mieszkańcy mogą być  współgospodarzami. W domu sąsiedzkim mieszkańcy mogą  m.in. uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia), organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas. Dom sąsiedzki jest nie tylko przestrzenią,  ale społecznością ludzi związanych z tym miejscem  i angażujących się w jego działania (np. poprzez wolontariat sąsiedzki i samopomoc). Dom sąsiedzki powinien wychodzić ze swoimi działaniami także poza mury swojej siedziby, w teren,  do okolicznych mieszkańców. Mieszkańcy współtworzą program domu sąsiedzkiego. Mogą mieć także wpływ na regulamin, wygląd miejsca i jego wyposażenie oraz wybór koordynatora miejsca.  

 

CELE BADANIA:

 • Ewaluacja działania 3 domów sąsiedzkich (miejsc aktywności lokalnej) o różnej wielkości
  i funkcjonujących wedle różnych modeli.
 • Uzyskanie informacji przydatnych przy tworzeniu nowych domów sąsiedzkich. (Wsparcie rozwoju idei domów sąsiedzkich w Warszawie i nadawania mu właściwego kierunku).
 • Pozyskanie przez Urząd m.st. Warszawy  informacji nt. poziomu skuteczności finansowanych przez niego działań.

 

 ZAKRES BADANIA:

 • Analiza obszarów działań badanych domów sąsiedzkich i poziom ich spójności
  z dokumentami strategicznymi Urzędu Miasta.
 • Analiza modeli organizacyjnych badanych domów sąsiedzkich, największe plusy i minusy tych modeli.
 • Analiza działań prowadzonych w latach 2015-2016 (największe sukcesy, porażki, problemy).
 • Analiza celów działań badanych domów sąsiedzkich oraz tego, czy i jak domy sąsiedzkie monitorują realizację tych celów.
 • Analiza, na ile prowadzone działania służą integracji społeczności lokalnej.
 • Analiza, na ile badane domy sąsiedzkie zaspokajają potrzeby okolicznej społeczności lokalnej. (Jak badane domy sąsiedzkie monitorują potrzeby społeczności lokalnej i czy prowadzone działania wynikają z wniosków z tego monitoringu?)
 • Analiza tego, jak w działania badanych domów sąsiedzkich włączani są mieszkańcy.
 • Analiza proporcji działań inicjowanych/prowadzonych przez koordynatora domu sąsiedzkiego do działań inicjowanych/prowadzonych przez mieszkańców.
 • Ewaluacja prowadzonych w badanych domach sąsiedzkich działań (Czy spełniają oczekiwania użytkowników?)
 • Analiza działań promocyjnych badanych domów sąsiedzkich.
 • Stopień identyfikacji badanych domów przez społeczność lokalną.
 • Analiza efektywności zagospodarowania przestrzeni badanych domów sąsiedzkich .

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy maksymalnie do dnia 30 listopada 2016.

 

KOMPLETNA OFERTA NA WYKONANIE ZLECENIA MUSI ZAWIERAĆ:

 • cenę brutto i netto za wykonanie ewaluacji,
 • opis sposobu zbierania i analizy danych,
 • opis  zaproponowanych technik badawczych,
 • proponowane grupy badawcze i zakres badania,
 • informacje dotyczące wykonanych prac z podobnego zakresu,
 • harmonogram prac,
 • CV kluczowego personelu zaangażowanego w realizację zadania.

 Maksymalna wartość oferty to 30.000,00 zł brutto.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Powyższe zapytanie zostało skierowane równolegle do różnych potencjalnych wykonawców. Urząd zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów oraz proporcji:

 1. cena za wykonanie zlecenia (30%),
 2. doświadczenie wykonawcy w realizacji podobnych zleceń(30%),
 3. ocena zaproponowanych technik badawczych i zakresu badania (40%).

Kryteria oceny oferty znajdują się w załączniku nr 1.

 

TERMIN NADSYŁANIA OFERT: 4 września 2016 r. godz. 22.00

Oferty należy przesyłać na adres:  inicjatywa@um.warszawa.pl lub składać osobiście w sekretariacie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, (poniedziałek-piątek,  w godzinach 8.00-16.00)

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z p. Zuzanną Włodarczyk, tel: 22 443 34 39, e-mail: zwlodarczyk@um.warszawa.pl .

 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.)

Pliki do ściągnięcia

 1. (plik: EWALUACJA MAL 2016 Rozeznanie rynku.pdf, rozmiar pliku: 244.3 KB)
 2. (plik: Ewaluacja MAL 2016 Kryteria oceny oferty.pdf, rozmiar pliku: 217.4 KB)