Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Miejski Program dla wspólnot lokalnych

opublikowano: 2015-08-21 13:58, a.matan

We wtorek 18 sierpnia Pani Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz przyjęła do realizacji Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020.To pierwszy tego typu program w Warszawie, który powstał z potrzeby realizacji Społecznej Strategii Warszawy w zakresie wspierania wspólnot sąsiedzkich.

Pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej wraz z grupą ekspertów, przedstawicielami samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych pracowali nad programem od 2010 roku, jednocześnie realizując na bieżąco jego założenia. W tym czasie dojrzewały ruchy sąsiedzkie, inicjatywy lokalne, pojawił się budżet partycypacyjny, miejsca aktywności lokalnej oraz rozwinęły się konsultacje społeczne. Innowacyjni mieszkańcy zgłaszali projekty dla miasta na platformie crowdsourcingowej Otwarta Warszawa. Każdy kolejny rok wyróżniał się coraz bardziej zaangażowanymi lokalnie grupami warszawiaków oraz kolejnymi przykładami międzysektorowej współpracy na linii samorząd – mieszkańcy.

Warszawskie instytucje (np. niektóre domy kultury, biblioteki, szkoły) już od pewnego czasu są otwarte na społeczność lokalną, a teraz dostają dodatkowe narzędzie, które pozwoli uprawomocnić ich dotychczasowe działania. Program to oficjalne potwierdzenie, że wzmacnianie lokalnych więzi jest dla Miasta priorytetowe, ponieważ ma bezpośredni wpływ na życie i samopoczucie, bezpieczeństwo i perspektywy rozwoju mieszkańców Warszawy. Zachęcanie warszawianek i warszawiaków do uczestnictwa w realizacji lokalnych inicjatyw społecznych, interesowanie się działaniami organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – to zadania samorządu, których realizacja wpływa bezpośrednio na jakość życia mieszkańców, rozwój Warszawy i jej wizerunek.

W dokumencie zawarto zadania miejskich instytucji z perspektywy lokalnych społeczności, m.in. ułatwienie dostępu do przestrzeni przyjaznych wspólnotom lokalnym - dzięki zapewnieniu dostępu do przestrzeni publicznych i lokali, mieszkańcy każdej dzielnicy m.st. Warszawy powinni mieć możliwość znalezienia miejsc, w których będą mogli swobodnie realizować swoje przedsięwzięcia; wspieranie przez samorząd wszelkich form aktywności lokalnej i przejawów samopomocy, tworzenie przyjaznych warunków do zakładania partnerstw, inicjowanie i zabezpieczanie nowych miejsc aktywności lokalnych lub wykorzystywanie istniejących instytucji do aktywizacji mieszkańców, systemowe wspieranie animatorów społecznych, czy też rozwianie narzędzi wymiany informacji na lokalnym poziomie.

Program podkreśla także rolę infrastruktury społecznej, w której skład wchodzą, m.in. obiekty edukacyjne kulturalne, sportowe czy rekreacyjne. Rozwój infrastruktury społecznej może odbywać się w ramach zadań własnych samorządu lub też jako zadanie zlecone do realizacji, w szczególności organizacjom pozarządowym. To bardzo ważne, aby aktywni obywatele mogli uczestniczyć w życiu lokalnych instytucji i mieć wpływ na ich program oraz skorzystać z ich przestrzeni i wyposażenia do realizacji projektów sąsiedzkich.

W dokumencie został zawarty  kodeks współpracy lokalnej, czyli zbiór zasad, którymi powinny kierować się instytucje publiczne, mając na względzie lokalny rozwój. Są to, np. diagnoza  środowiska lokalnego, włączanie mieszkańców do procesów decyzyjnych, sprawna komunikacja, ewaluacja podejmowanych działań, czy też dzielnie się dotychczas wypracowanymi rozwiązaniami.

Realizatorami programu są dzielnice m.st. Warszawy, a także biura Urzędu m.st. Warszawy Wprowadzenie tego Zarządzenia w życie wymaga współpracy i wymiany informacji pomiędzy wieloma partnerami oraz partycypacyjnego podejścia do realizowanych zadań, ale urzędnicy są dobrej myśli.

Treść programu można znaleźć na stronie Zespołu Inicjatyw Społecznych oraz na stronie BIP: http://bip.warszawa.pl.

Pliki do ściągnięcia

  1. (plik: Zarządzenie nr 11862015.doc, rozmiar pliku: 28.5 KB)
  2. (plik: Program._Wzmacniania_Wspólnoty_Lokalnej_treść.pdf, rozmiar pliku: 639.6 KB)
  3. (plik: Program_Wzmacniania_Wspólnoty_Lokalnej_okładka.pdf, rozmiar pliku: 968.1 KB)