Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Czy Twoja organizacja zostanie ambasadorem inicjatywy lokalnej?

opublikowano: 2014-12-23 12:39, an.malinowska

Przypominamy i zachęcamy do składania ofert w konkursie dla organizacji pozarządowych, które chciałyby zaangażować się w upowszechnianie wiedzy na temat inicjatywy lokalnej. Termin mija 9 stycznia 2015 roku.

Inicjatyw lokalna jest dla mieszkańców, którzy chcą zrobić coś dla swojej okolicy i lokalnej społeczności przy wsparciu Urzędu Miasta (Urzędu Dzielnicy). Informacje o inicjatywie lokalnej można znaleźć na stronie www.inicjtywa.um.warszawa.pl.

 

Zadaniem organizacji, której/których oferta zostanie wybrana w konkursie będzie:

 • organizacja spotkań informacyjnych, warsztatów i dyżurów na temat inicjatywy lokalnej i innych form aktywności lokalnej;
 • wsparcie mieszkańców Warszawy przy planowaniu działań lokalnych;
 • wsparcie mieszkańców w wypełnianiu wniosków o inicjatywę lokalną;
 • wsparcie mieszkańców w realizacji inicjatyw lokalnych lub innych działań sąsiedzkich;
 • oraz inne działania zaproponowane przez wnioskodawców.

 

Planowane jest dofinansowanie działań w ok. 3-5 różnych dzielnicach w Warszawie (tj, ok. 20-30 tys. zł na działania na terenie jednej dzielnicy; środki przeznaczone na realizację całego zadania to 100 000 zł).

Jedna oferta może zawierać propozycję realizacji zadania w jednej dzielnicy i wnioskowania o część dotacji lub w kilku dzielnicach jednocześnie. Możliwe jest również złożenie oferty wspólnej przed kilka organizacji.

 

W ramach realizacji zadania wyłonieni oferenci zobowiązani będą:

 • na początku realizacji zadania – do udziału w edukacyjnych warsztatach na temat inicjatywy lokalnej i innych form lokalnej aktywności społecznej i obywatelskiej oraz o współpracy m.st. Warszawy z mieszkańcami;
 • do stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez udział w regularnych spotkaniach w trakcie realizacji zadania;
 • do przygotowania rekomendacji dla organizacji wspierających aktywność lokalną, na podstawie doświadczeń z realizacji niniejszego zadania, które będą  wykorzystywane i rozpowszechnianie przez m.st. Warszawa.

Przewidywany termin realizacji zadania to 2 lutego - 30 października 2015 roku (uwzględniając czas na przygotowania i warsztaty z inicjatywy dla organizacji, która otrzyma dofinansowanie). 

 

Przy ocenie ofert w postępowaniu konkursowym szczególna uwaga będzie zwracana na:

 • zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym – adekwatność zaproponowanych działań do celu zadania konkursowego;
 • uzasadnienie wyboru dzielnicy, w której będą prowadzone działania;
 • opis formuły spotkań, metod współpracy ze społecznością lokalną, sposobów dotarcia i kanałów promocyjno-informacyjnych na temat realizacji zadania;
 • uwzględnienie w ofercie informacji o potencjalnych partnerach lokalnych (domach kultury, bibliotekach, ośrodkach pomocy społecznej, lokalnych firmach i innych) i miejscu/miejscach organizacji spotkań, wraz z opisem dotychczasowych doświadczeń we współpracy lub planów na nawiązanie współpracy; dodatkowym atutem oferty będzie załączenie deklaracji współpracy ze strony partnera (można wykorzystać wzór z załącznika nr 3);
 • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć wspierających aktywność społeczną i obywatelską, szczególnie w danej dzielnicy;
 • posiadanie wyspecjalizowanej merytorycznie i doświadczonej kadry.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat wymogów merytorycznych i formalnych można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym na stronie www.ngo.um.warszawa.pl.

 

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy wypełnić w Elektronicznym Generatorze Wniosków (https://generator.um.warszawa.pl), następnie wydrukować ofertę wraz z załącznikami, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2015 roku do godz. 16.00 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27, w pokoju nr 136 (sekretariat)  (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Złożone oferty nie mogą być uzupełniane.

Przed złożeniem oferty pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące:

a)      zadania konkursowego od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.30

 • telefonicznie pod numerem 22 443 34 36;
 • osobiście przy ul. Senatorskiej 27 (po umówieniu się telefonicznie lub
  za pośrednictwem poczty elektronicznej an.malinowska@um.warszawa.pl);

b)      wymogów formalnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 • telefonicznie pod numerem 22 44 33 416,
 • osobiście przy ul. Senatorskiej 27, pok. 139 lub 133.

 

Nie później niż trzy dni przed terminem składania ofert, tj. do 5 stycznia włącznie, pracownik Centrum Komunikacji Społecznej może sprawdzić kompletności składanych dokumentów pod względem formalnym. Uprzejmie prosimy o umówienie się telefonicznie na konkretną godzinę (22 44 33 416).   

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-u) można pobrać ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

 

Zapraszamy do współpracy!