Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z...

opublikowano: 2017-10-10 14:40, a.matan

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi [AKTUALIZACJA]

[AKTUALIZACJA]

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego realizacji trzech procesów projektowych włączających i angażujących mieszkańców w tworzenie koncepcji zagospodarowania skweru wraz z moderacją spotkań zespołu eksperckiego, w wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 16.10.2017 r., nie została złożona żadna oferta.

Zamówienie nie zostaje udzielone.

Zapytanie ofertowe zostanie ponowione.

 

***

 

 

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi:
Badanie ewaluacyjne realizacji trzech procesów projektowych włączających i angażujących mieszkańców w tworzenie koncepcji zagospodarowania skweru wraz z moderacją spotkań zespołu eksperckiego.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Celem Projektu jest wypracowanie modelu przeprowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązania problemów w zakresie ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej. 
Projekt realizowany jest na podstawie umowy o przyznaniu dotacji, zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a m.st. Warszawą.

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w ramach Projektu odpowiedzialne jest za opracowanie modelu angażowania mieszkańców w podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznych. 
Model zostanie opracowany w oparciu o pracę zespołu eksperckiego, dotychczasowe doświadczenia m. st. Warszawy włączania mieszkańców we współprojektowanie oraz trzy procesy projektowe dotyczące zagospodarowania trzech przestrzeni miejskich na obszarze rewitalizacji. Pozwoli to na weryfikowanie i testowanie różnych rozwiązań. Każdy z trzech procesów będzie ewaluowany, a wnioski z ewaluacji przyczynią się do ulepszenia kolejnych procesów. 
Efektem końcowym prac będzie opracowanie modelu, który może służyć innym jednostkom samorządu terytorialnego w przeprowadzaniu podobnych procesów dotyczących kształtowania przestrzeni publicznych. Zakładamy, że model powinien być uniwersalny, nie wymagający bogatego zaplecza eksperckiego i możliwy do zastosowania również w mniejszych miastach. Zastosowanie modelu nie powinno podnosić też znacząco kosztów całej inwestycji. Kluczowe dla opracowywanego modelu jest to, aby proces projektowania przestrzeni był tak prowadzony, aby mieszkańcy czuli się zaangażowani i mieli wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu a projektanci mieli przestrzeń do twórczej pracy.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (kod CPV 80000000-4  Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego trzech procesów włączających i angażujących mieszkańców w tworzenie koncepcji zagospodarowania skwerów we współpracy z projektantami;
2. Moderowanie spotkań zespołu eksperckiego;
3. Przygotowanie i zaprezentowanie raportów cząstkowych zespołowi eksperckiemu wraz z rekomendacjami;
4. Przygotowanie oraz prezentacja zespołowi eksperckiemu raportu końcowego wraz
z rekomendacjami.

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2. Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: sbobrowski@um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16.10.2017 r. do godziny 10:00.

UWAGA: Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP.

 

Szczegółowe informacje i załączniki: http://www.europa.um.warszawa.pl/aktualnosci/zapytanie-ofertowe-dot-badania-ewaluacyjnego