Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Badanie ewaluacyjne realizacji trzech procesów projektowych...

opublikowano: 2017-10-25 15:28, zwlodarczyk

Badanie ewaluacyjne realizacji trzech procesów projektowych włączających i angażujących mieszkańców. (Rewitalizacja) [ZAPYTANIE PONOWNE] + WYJAŚNIENIA+ AKTUALIZACJA

 

  

AKTUALIZACJA [6.11.2017] 

 

W dniu 25.10.17 r. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zwróciło się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:
Badanie ewaluacyjne realizacji trzech procesów projektowych włączających i angażujących mieszkańców w tworzenie koncepcji zagospodarowania skweru wraz z moderacją spotkań zespołu eksperckiego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 i ze środków budżetu państwa.

 

W ramach na odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła wymogów formalnych i w związku z tym nie podlegała ocenie. Zamawiający podjął decyzję o ponownym zwróceniu się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na w.w. usługę.

 

 

 

 **

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z DNIA 2.11.2017 R. DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO I MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Pytanie:
W zapytaniu ofertowym jest zapis mówiący, że: „7.Warunki Realizacji Zamówienia: Minimum metodologiczne obejmuje: 7.1. Analizę danych zastanych (desk research), która powinna uwzględniać co najmniej następujące źródła informacji i danych”.
Zdanie jest niedokończone. W związku z tym chciałabym prosić o informację, jakie są wymagane co najmniej źródła informacji i danych?

Odpowiedź:
Przy tworzeniu zapytania nastąpił błąd formatowania. Analiza danych zastanych powinna uwzględniać co najmniej zamieszczone obecnie w punkcie „7.2. Raporty ze spotkań zespołu eksperckiego przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą”.

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Zmianie ulega pkt. 7. Zapytania ofertowego, który uzyskuje brzmienie: 

 7.    WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:

7.1. Analizę danych zastanych (desk research), która powinna uwzględniać, co najmniej następujące źródła informacji i danych:

- Raporty ze spotkań zespołu eksperckiego przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego
w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisana umowy z Wykonawcą.

7.2. Wywiady pogłębione z wybranymi przedstawicielami urzędników, partycypatorów, projektantów i mieszkańców.

Wywiady powinny obejmować, co najmniej następujących respondentów w ramach każdego
z trzech procesów:

  • minimum 1 przedstawiciela urzędników w ramach ewaluacji cząstkowej,
  • minimum 1 przedstawiciela partycypatorów w ramach ewaluacji cząstkowej,
  • minimum 1 przedstawiciela projektantów w ramach ewaluacji cząstkowej,
  • minimum 3 przedstawicieli mieszkańców w ramach ewaluacji cząstkowej.

7.3. Obserwację realizacji trzech procesów konsultacji społecznych na miejscu ich realizacji.

7.4. Spotkania moderowane z przedstawicielami zespołu eksperckiego.

Zakres merytoryczny spotkań i scenariusz będzie wypracowany razem z pracownikami CKS. Częstotliwość spotkań zespołu eksperckiego będzie ustalona przez CKS i członków zespołu, natomiast do końca realizacji zamówienia nie będzie ich więcej niż 6. Wykonawca  powinien się zapoznać z raportami ze spotkań zespołu eksperckiego, które Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisana umowy z Wykonawcą i poddać je analizie w ramach badania. Miejsce spotkań organizuje CKS. Wykonawca powinien uwzględnić koszt cateringu (poczęstunku i napoi)  oraz materiałów biurowych potrzebnych do przeprowadzenia spotkań. Zaproszenie członków zespołu eksperckiego jest po stronie CKS.

 2. Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 

___________________________________________________________________________________________________________

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi:
Badanie ewaluacyjne realizacji trzech procesów projektowych włączających i angażujących mieszkańców w tworzenie koncepcji zagospodarowania skweru wraz z moderacją spotkań zespołu eksperckiego.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 
Celem Projektu jest wypracowanie modelu przeprowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązania problemów w zakresie ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej. 
Projekt realizowany jest na podstawie umowy o przyznaniu dotacji, zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a m.st. Warszawą.

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w ramach Projektu odpowiedzialne jest za opracowanie modelu angażowania mieszkańców w podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznych. 
Model zostanie opracowany w oparciu o pracę zespołu eksperckiego, dotychczasowe doświadczenia m. st. Warszawy włączania mieszkańców we współprojektowanie oraz trzy procesy projektowe dotyczące zagospodarowania trzech przestrzeni miejskich na obszarze rewitalizacji. Pozwoli to na weryfikowanie i testowanie różnych rozwiązań. Każdy z trzech procesów będzie ewaluowany,
a wnioski z ewaluacji przyczynią się do ulepszenia kolejnych procesów. 
Efektem końcowym prac będzie opracowanie modelu, który może służyć innym jednostkom samorządu terytorialnego w przeprowadzaniu podobnych procesów dotyczących kształtowania przestrzeni publicznych. Zakładamy, że model powinien być uniwersalny, nie wymagający bogatego zaplecza eksperckiego i możliwy do zastosowania również w mniejszych miastach. Zastosowanie modelu nie powinno podnosić też znacząco kosztów całej inwestycji. Kluczowe dla opracowywanego modelu jest to, aby proces projektowania przestrzeni był tak prowadzony, aby mieszkańcy czuli się zaangażowani i mieli wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu a projektanci mieli przestrzeń do twórczej pracy.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (kod CPV 80000000-4  Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego trzech procesów włączających i angażujących mieszkańców w tworzenie koncepcji zagospodarowania skwerów we współpracy z projektantami;
2. Moderowanie spotkań zespołu eksperckiego;
3. Przygotowanie i zaprezentowanie raportów cząstkowych zespołowi eksperckiemu wraz z rekomendacjami;
4. Przygotowanie oraz prezentacja zespołowi eksperckiemu raportu końcowego wraz
z rekomendacjami.

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2. Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adresy mailowe osób prowadzących postępowanie: sbobrowski@um.warszawa.pl i ext.amarkuszewski@um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  6.11.2017 r. do godziny 10:00.

UWAGA: Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Szczegółowe informacje i załączniki: http://www.europa.um.warszawa.pl/aktualnosci/zapytanie-ofertowe-dot-badania-ewaluacyjnego-0